براسانی دیوانجاه

این وبلاگ هیچ گونه گرایش سیاسی نداشته و یک مکان آزاد می باشد (شعر ، داستان ، عکس ، مطلب و مقاله (بلوچی و فارسی)) .

خانه جدیدثروتمندترین مرد کویت!+عکس

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَٰﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِﻭَﻣَﺎ ﻫَـٰﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺇِﻟَّﺎ ﻟَﻬْﻮٌ ﻭَﻟَﻌِﺐٌ ۚﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟﺪَّﺍﺭَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓَ ﻟَﻬِﻲَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻥُ ۚ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
10 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
9 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
16 پست
تیر 90
22 پست
خرداد 90
29 پست
ای_عمر
1 پست
مغزانسان
1 پست
میرکمر
1 پست