روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید :

روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید : ملا ، آیا تا بحال به فکر ازدواج افتادی؟
ملا در جوابش گفت : بله ، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج
افتادم
دوستش دوباره پرسید : خب ، چی شد ؟

ملا جواب داد : بر خرم سوار شده و به هند سفر کردم ، در آنجا با دختری آشنا شدم  که بسیار زیبا بود ولی من او را نخواستم ، چون از مغز خالی بود

به شیراز رفتم : دختری دیدم بسیار تیزهوش و دانا ، ولی من اورا هم نخواستم ،
چون زیبا نبود
ولی آخر به بغداد رفتم و با دختری آشنا شدم که هم بسیار زیبا و همینکه ، خیلیدانا و خردمند و تیزهوش بود . ولی با او هم ازدواج نکردمدوستش کنجاوانه پرسید : چرا ؟
ملا گفت : برای اینکه او خودش هم به دنبال چیزی میگشت ، که من میگشتم
هیچ کس کامل نیست


اینگونه نگاه کنید...

مرد را به عقلش نه به ثروتش

 

 

زن را به وفایش نه به جمالش

 

 

دوست را به محبتش نه به کلامش

 

 

عاشق را به صبرش نه به ادعایش

 

 

مال را به برکتش نه به مقدارش

 

 

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

 

 

اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش

 

 

غذا را به کیفیتش نه به کمیتش

 

 

درس را به استادش نه به سختیش

 

 

دانشمند را به علمش نه به مدرکش

 

 

مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش

 

 

نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش

 

 

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش

 

 

دل را به پاکیش نه به صاحبش


سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

/ 0 نظر / 3 بازدید