چو بیشه تهی ماند از نره شیر.....

بعد از آنکه عبدالله خان اوزبک خراسان را مورد تاخت و تاز قرارداد. روزی در سیستان گذرش برقبر منسوب به رستم افتاد به طور شماتت این بیت را خواند:

سر از خاک بردار و ایران ببین      به کام دلیران توران ببین

و گفت: ندانم که رستم اگر قادر به گفتن بود چه می گفت. یکی از وزرای او گفت: اگر خشم نگیری بگویم. گفت: بگو. گفت: اگرقادر به گفتن بود می گفت:

چو بیشه تهی ماند از نره شیر      شغالان در آیند آن جا دلیر

/ 0 نظر / 70 بازدید