ای بژنی گپی که مه بیست و یکمی کرنا انگت بلوچ وتی زبانی وانگا نزاننت

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

بلوچی مئی وتی شهدین زباننت

بلوچی اصل پرهنگ و دوام انت

بلوچان گون بلوچی آشکار انت

بلوچان بئ بلوچی زیان و گارانت

او دگا پیمء

بلوچی هربلوچ ء ننگ و نامنت

بلوچی اصل پرهنگ و دوام انت

بلوچی چا پت و ماتان نشان انت

بلوچی مئی وتی شهدین زباننت

/ 0 نظر / 2 بازدید