سید ظهورشا هاشمی

 

سیدظهور شاه هاشمی 21 اِپریل سال 1926 مان گنجین گوادر بلوچستانا یک گران مهزبین و وانندهین هاندانیا وتی چم پچ کتنت آییا وتی بُنگیجی وانگ چه وتی آریپین پتا سید محمّد شاه هاشمی و گوادرے حکومتی وانگجاها چه در بُرتگت. سال 1969 دکتر هینز استراسر که یک آلمانی زبانزانتی اَت آییَے دستبندیا سید پونا شهرا که مان هندے تها انت شُت . اَودا یک دگه ٹوهین زبانزانت دکتر اِن اِن مشکلا گون دچار کپت اِی دویین زانتکارانی همراهیا آییا اوستا و هند و ایرانی زبان در بُرت انت همی زبانانی در بَرَگَے برکتا آییا بلوچی زبانا گون همی زبانان سیادیَیے سما کپت. همی ردا آییا یک کتابی (بلوچی سیاهگے راست نبیسگ ) نوشت . آییا دان ساهے گڈی ساهت و وقتان بزان 4مارس 1978 گون بلوچی زبانا همگرنچ اَت . سیدے مزنین کار اِش انت که آییَا جزء (عم)مان بلوچی زبانا ترینتگت و 26 سالا رند آییے هزمتانی کار پد و نتیجه بزان سید گنج اَولی بزانت بلد ( لغت نامه ) تیارکنگ بیت.
واجهے چاپ بیتگین لهتی وانگی (کتاب) اِش اَنت : اَنگرو تُرونگل . تِراپکنین تِرمپ، جز ء عم، بلوچی سیاهگے راست نبیسگ، سچکانین سسا، برتکگین بیر، سید گنج، سستگین دستونک، نازک .

/ 3 نظر / 30 بازدید
بلوچانی زبان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بلوچانی زبان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بلوچانی زبان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]