بلوچستان سرافراز


بلۏچستان مَنی جاه و مکانِنـْت
بلۏچستان مکانڃ پَرگـَریبڃن واجَهانِـنـْت

بلۏچستان مَنی لۏگ و دَوارنـْت

بلۏچستان گِسڃ وَشّڃن پَر واجَهانِنـْت

بلۏچستان هَما مُلـْکڃ که هر دَم

هما هُشْکِڃن ڌگارنت و بله با صفائِنـْت

بلۏچستان اِسْتارڃ که شـَپْ رۏچ

چۏ ماهڃ چارْدَهی رۏشنائِنـْت

بلۏچستان هَما مَچِّــڃ که سالا

په هر فصلـَئ تـَها هـَنـْچۏ چابُهارنـْت

بلۏچستان هَما مُلکڃ شـَه یـڃرانْ

که نامی هـَنـْچُش یڃرانـْشَهر ڌگارنـْت

بلۏچستان مَنی وَشّڃن وطن جان

خُواش و تفتانْ هـَن عجب سر فرازنـْت

بلۏچستان مَرْزدار غیّورْ مَردان

سراوانی که دینـْدار و با وَقارنـْت

بلۏچستانْ بُنـْگڃجی زاهدانِنـْت

هَما دُزّ آپ و شهر حافظانِـنـْت

بلۏچستان مُلـْک شڃرمردان

چۏ نڃکشهرَئ مردمان بـڃ ریائـَنـْت

بلۏچستان منی لۏگ دوارنـْت

بلۏچستان گِس وَشّڃن مردماننت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گس /ges/: خانه
استارestār// : ستاره
مَچّ/mačč یعنی درخت خرما
بُنـْـگڃـج/bongёhǰ/:آغاز
یڃران/yёhrān/:ایران
بڃ/bёh/ بی ؛بدون
سروده توسط مدیر وبلاگ دانشجویان بلوچ خاشی

علامت گذاری توسط استاد ایوب ایوبی

/ 0 نظر / 12 بازدید