تاریخ بلوچستان

بلوچ.درشاهنامه           
فردوسی شاعرحماسه سرای ایران همواره اقوام اریایی را موردستایش قرار می داد در واقع شاهنامه جایگاه و تمدن هر قومیت را به خوبی مشخص میکند:
اولین بار در داستان سیاوش هنگامی که وی در کار جمع آوری لشکر برای جنگبا افراسیاب است از بلوچ ها یاد می شود : هم از پهلوی پارس و کوچ و بلوچ ز گیلانجنگی و دشت سروچ                          
در داستان کیخسرو هنگامی که پسرش قصد لشکرکشی بر ضدافراسیاب را دارد باز نام بلوچ در نامه ملی ایران ذکر شده است در این صفحه زیبایشاهنامه که فردوسی یک یک بزرگان سپاه ایران را بر می شمارد و از لشکر زیر نظر هریکسخن می گوید به پهلوانی به نام اشکش می رسد که بازور و دل بود و با عقل و هوش . دربرهان قاطع آمده است که اشکش موسس سلسله اشکانیست . سپاه اشکش متشکل از قوم کوچ وبلوچ بوده است فردوسی در این باره می گوید : سپاهش زگردان کوچ و بلوچ سگالیده جنگ وبر آورده خوچ
تلاش انوشیروان برای حمله به بلوچ ها نزدیکانش او را از اینکار منع کرده و شکست اردشیر ساسانی (226م – 241 م ) در پیکار با بلوچ ها را به وییاد آور شدند : ز کار بلوچ ارجمند اردشیر بکوشید با کاردانان پیر * نبد سودمند بهافسون و رنگ نه از بند و ز رنج و پیکار و جنگ . خسرو انوشیروان از این سخنان خشمگینشد و با لشکری انبوه بر گرد مسکن بلوچان جمع آمد و منادی داد که همه زن و مرد وکودک و پیر بلوچ ها را از لب تیغ بگزرانید : که از کوچکه هرکه یابیید خرد وگر تیغدارند مردان گرد * وگر انجمن باشد از اندکی نباید که یابد رهایی یکی . فردوسی قتلعام فجیع و وحشیانه انوشیروان را چنین به تصویر می کشد : از ایشان فراوان و اندکنماند زن و مرد جنگی و کودک نماند * سراسر به شمشیر بگذاشتند ستم کردن و رنجبرداشتند* ببود ایمن از رنج شاه جهان بلوچی نماند آشکار و نهان

بلوچ.واهورامزدا
به خواست اهورامزدا این است شهرهایی که منجدا از پارس متعلق به ایران کردم . بر آنان حکمرانی کردم.آنچه از طرف من به آنانگفته شد آنرا کردند . قانون من است که آنان را نگه داشت : ماد- خوزستان - پارت - هرات - بلخ - سغد - خوارزم - زرنگ - رخج - ث ت گوش - گندار -هند - سکائیهای هومنوش - سکائیهای تیز خود - بابل - آشور - عربستان - مصر -ارمنستان - کپد و کیه - سارد - یونان - سکائیهای ماورای دریا - سکودر - یونانیهای سپر روی سر - لیبیها - حبشیها - اهالی مکا – کارائیها            

اهالی بلوچستان به یونانی گدروزیا در کتیبههای داریوش هخامنشی مکا یا مکران پس منظور از اهالی مکاهمان.ساکنین.بلوچستان.است.
کتیبه.داریوش.هخامنشی.وبلوچستان:
نام بلوچستان در کتیبه های میخی داریوش بر بیستون وتخت جمشید "مکا" یا "مکران" ضبط شده و از آن به عنوان استان چهاردهم امپراطوریهخامنشی نام برده شده است (سده ششم پیش از میلاد مسیح).یونانیان باستان در موردبلوچهای مکران (بلوچستان ) مطالب بسیار زیادی نوشته اند.

تاثیرگذاری فرهنگ بلوچستان بر دیگر مللدنیا:
به دلیل همجوار بودنبلوچستان با کشورهای پاکستان و هند و افغانستان و اینکه بخش اعظم پاکستان و. افغانستان در روزگار قدیم متعلق به بلوچستان بوده است فرهنگ و اداب و رسوم بلوچستانتاثیر زیادی بر این سه کشور و کشورهای دیگر گذاشته است. از همان زمان که اشرف افغانقصد گریختن به افغانستان داشت و بدست یکی از سرداران بلوچ در کوههای تفتان کشته شدسپس نادر شاه حکومت را بدست گرفت و برای حمله به هند از بلوچها کمک طلبید و سپاهعظیمی از بلوچها و سواران بلوچ تشکیل داد که منجر به فتح هند گشت و همین موجب تاثیرفرهنگ بلوچستان بر هند بود.در گویشهای هندی و افغانی از واگان بلوچی و ترکیبهایوصفی بلوچی استفاده می شود و فرهنگ هند وپاکستان.نزدیک.به.فرهنگ.بلوچستاناست                   .

افتخارات.بلوچستان.برای.ایران:
بازپس گیری خلیج فارس ازپرتغالیها و قلعه پرتغالیها
وقتی همٌل سردارنامدار بلوچ پس از نبردهای ساحلی بسیار با متجاوزان به خلیج فارس به دریا می زند،دیگر در تاریخ خبری از او نیست، باقی صفحات تاریخ حدس و گمان است درسردار بلوچ دربرابر فرمانده پرتغالی قرار می گیرد و به خواست او مبنی بر انتخاب یکی از زیبارویانپرتغالی تن در نمی دهد. فرمانده پرتغالی به همل می گوید قایق کوچکت را رها کن و بهکشتی بزرگ ما در،آ اینجا بساط عیش و عشرت برپاست. از میان زیبارویان ما یکی رابرگزین تا ما نسلی از تو داشته باشیم اما پاسخ همل نه است، نه یی هم به خاطر تفاوتدین و آیین و هم به خاطر وطن. او می گوید من زنان سیاه چشم وطنم را بیشتر دوستدارم.
این گوشه یی از حکایتی است که چندی پیش در یکی از برنامه های فرهنگیاز یکی از چهره های برجسته هنری شنیدم و ترجمه اش را پرسیدم و بعد به یاد آوردم کهامسال پانصدمین سال اشغال خلیج فارس است و این ترانه غمگین به بخشی از این موضوع میپردازد و از اتفاقی در پنج قرن پیش سخن می گوید: رویدادی که سینه به سینه در هنرمردم بلوچ حفظ شده است و اینک به ما رسیده است تا بار دیگر به یادمان بیاورد کهبرای حفظ این سرزمین مردمانش چه رنج ها برده اند
و بلوچها توانستند دریایشرق ایران را پس گرفته و قلعه پرتغالیهاکه به یادگاری باقی ماندهاست.[/size     
قتل اشرف افغان/ سال 1142 ه.ق/ 1729میلادی بدست.سرداربلوچ
حزین‌مى‌نویسد که‌ یکى‌ از خان‌ زادگان‌ بلوچ‌ اشرف‌ را کشت‌ و سرش‌ را نزد طهماسب‌میرزا فرستادبا قتل‌ اشرف افغان ‌، حکومت‌ هفت ساله افغانان‌ غلزایى‌ درایران‌به‌پایان‌رسید.
به‌ گزارش‌ هلندیهای‌ مقیم‌ ایران‌ در آن‌ دوره‌، اشرف‌به‌ داشتن‌ درباری‌ پرشکوه‌ و جلال‌ دلبستگى‌ داشت‌ و بیشتر اوقات‌ِ خویش‌ را به‌شکار و ساختن‌ بناهای‌ جدید اختصاص‌ مى‌داد. او در نظر داشت‌ شهر جدیدی‌ در اصفهان‌بنیاد نهد که‌ تنها افغان ها حق‌ زیستن‌ در آنجا را داشته‌ باشند. وی‌ برای‌ بنای‌این‌ شهر فرمان‌ داده‌ بود که‌ کاروانسراها و بسیاری‌ از خانه‌ها و مغازه‌های‌ مرکزشهرراویران‌کنند(فلور،اشرف)
اشرف افغان در مکانی به نام اسپیدژبه دستسردار بلوچ.کشته.شد.
کوروش کبیر، بنیانگذار امپراطوری هخامنشی درایران آنها را تشویق کرد تا در ایالات شمالی ایران در نواحی همجوار دریای سیاه یعنیدر کردستان ، ارمنستان و گیلان ساکن شوند، بلوچ ها مدت یک هزار سال در این مناطقکوهستانی اقامت داشتند ، دست به سلاح بردند و به عنوان نخبگان سپاه امپراطوری هایهخامنشی و ساسانی خدمت کردند. به نوشته محمد سردار خان در عهد هخامنشیان ، کیانیانو ساسانیان، بلوچ ها ستون فقرات نیروهای نظامی پادشاهان باستانی ایران بودند. دراواخر عهد ساسانی و مقارن ظهور اسلام ، بلوچ ها از شمال و شمال غرب به جنوب ایراندر کرمان مهاجرت کردند و تا حمله مغول در آنجا اقامت داشتند و پس از آن باردیگر بهجانب شرق هجرت کرده و در مناطق کنونی ساکن شدند. قدیمی ترین منبعی که در آنجا اقامتداشتند و پس از آن باردیگر به جانب شرق هجرت کرده و در مناطق کنونی ساکن شدند . قدیمی ترین منبعی که در آن واژه بلوچ اشاره شده ، شاهنامه فردوسی اثر حماسی ـ ملیایران است که در قرن دهم میلادی ـ چهارم هجری ـ به نظم درآمد. فردوسی جنگجویانبلوچ را به شجاعت و مردانگی ستوده است

بلوچهایdایران             
بلوچ ها نژاد گسترده ای هستند که در اصل ایرانی تبار هستند و در سراسر ایران پراکنده شده اند و در استان سیستان و بلوچستان که بیشترین تعداد بلوچ را دارد بطوریکه91درصد بلوچ در آن استان زندگی می کنند .

/ 1 نظر / 76 بازدید

امان از جهل مدعیان روشنفکری و دانشدوستی !!هر کس که از تاریخ می نویسد باید حداقل اطلاعاتی که در کتب مربوطه موجود است را داشته باشد و این کتب البته اختصاص به کتب تحریف شده ایرانی ندارد ، بلکه با کنار هم گذاشتن مشاهدات و آثار به جا مانده تاریخی و نوشته های بیطرفهای خارجی و حدسو گمانهای منطقی باید از تاریخ سخن گفت نه چون مرغ مکقلد از دشمنان ملتی تقلید کرد ، پس بدان که بلوچ را از نژاد مکایی یا همان مَکُرانی می دانند و خود نژادی مستقل است و نباید گفت و یا در پی آن بود که بدانیم بلوچ ایرانی عرب یا چیز دیگری بوده ، بلکه بلوچ بلوچ است و. خود نزادی مستقل دارد و و به هزاران سند اولین ابر امپراطوری بشر بنام امپراطوری مکران بوده پس بلوچ را نه آریایی بدان و نه عرب . بلوچ بلوچ است