/ 1 نظر / 32 بازدید
شه بخش

باباایول به این قبل انقلابی ها تریاک میدادن....مطئنن اگه حالاازاین کارتهامیدادندتوجیب هربلوچ به جای کارت عابربانک کارت تریاکقرارمیگرفت... کارت نسوارهم داشتیم؟؟/[رویا]