خدای بزرگ در قرآن فرموده است:

ای کسانی که ایمان آورده اید خدا ر ابسیار یاد کنید و صبح وشام اورا تسبیح نمایید.
خطاب به حضرت موسی می گوید: ای موسی بن عمران! ای صاحب بیان گوش فرا ده به این سخنان؛ زیرا منم فرمانروای مقتدر انس وجن، نیست بین من ...وتو ترجمان، ربا خوار را مژده ده به غضب رحمان و آتش بی امان.
ای انسان! هرگاه احساس نمودی که قلبت سخت گشته یا جسمت بیمار شده یا روزی ات کاهش یافته است بدان که سخن بیهوده وبیجا به زبان آورده ای، {ناسپاسی کرده ای؟!}
ای فرزند آدم ! تا زمانی که زبانت راست واصلاح نگردد، دینت استوار نمی گردد وتا از پروردگارت شرم نداشته باشی زبانت اصلاح نمی گردد. ای انسان ! هرگاه به عیوب مردم نظر داشته و عیب های خود را فراموش کنی، شیطان را راضی و خدای مهربان را ناراض کرده ای.
ای بنده ! زبان توبسان شیر درنده است، اگر آن را رها کنی تو را هلاک می کند، پس نابودی تو در آزادی زبانت است
:::ترازوی انسان زبانش بود زبان آفت جسم و جانش بود
/ 1 نظر / 45 بازدید

بازجواننت[گل][گل][گل]