بیاموزیدکه

بیاموزید که مجروح کردن قلب دیگران بیش ازدقایقی طول نمی کشد ولی برای التیام بخشیدن آن به سالها وقت نیاز است.

بیاموزید که هرگز نمی توانید کسی را مجبور نماییدتا شما را دوست داشته باشد، زیرا عشق و علاقه دیگران نسبت به شما آینه ای از کردارو اخلاق خود شماست.

بیاموزید که هرگز خود را با دیگران مقایسه نکیند،
از آنجایی که هر یک از شما به تنهایی و بر حسب شایستگی های خود مورد قضاوت و داوری ما قرار می گیرد.


بیاموزید که دوستان واقعی شما کسانی هستند که با ضعف ها و نقصان های شما آشنایند و
لیکن شما را همانگونه که هستید و دوست دارند.

بیاموزید که داشتن چیزهای قیمتی و نفیس به زندگی شما بها نمی دهد، بلکه آنچه با ارزش است بودن افراد بیشتردر زندگی شماست.

بیاموزید که دیگران را دربرابر خطا و بی مهری که نسبت به شما روا می دارند مورد بخشش خود قرار دهید و این عمل را با ممارست در خود تقویت نمایید.

بیاموزید که دو نفر می توانندبه چیزی یکسان نگاه کنند ولی برداشت آن دو هیچگاه یکسان نخواهد بود.

بیاموزید که در برابر خطای خود فقط به عفو و بخشش دیگران بسنده نکنید، بلکه تنها هنگامی که مورد آمرزش وجدان خود قرار گرفتید، راضی و خشنود باشید.

بیاموزید که توانگر کسی نیست که بیشتر دارد بلکه آنکه خواسته های کمتری دارد از همه توانگرتر است.

به خاطر داشته باشید که مردم گفته های شما را فراموش می کنند و همین مردم اعمال شما را نیز از یاد خواهند بردولی، هرگز احساس شما نسبت به خویش را از خاطر نخواهند
زدود.

/ 1 نظر / 4 بازدید