بلوچءُ شعری قصه ءِ داستان


بلوچ راجءِ راجد پترءِ تا کانی تها قصهءُ داستان که مان شعری رنگءُ دروشم ءَ دل په دل اتکگءُ په ما سر بوتگ انت که ما انگتءَ آئیانی نبشته کارانی نامءُ نشانءَ زانت نه کنین که ای دُرگال کجا کس بوتگ انت که چوشین مریانءَ دَ وتی دلءِ تاکانی تها نبشته اش کرتگ. انچوش زانگ بیت که ای داستانءُ «قصه که شعری گالان گون مرواردین لبزان کمانیگ بوتگ انت. مارا مئی راستیءِ گواچنءِ نشاندهیءَ کن انت.

ای انچوش ما را سکین دئینت که چوش مان جهانءِ راج دپترءِ تا کانی تلءُ توکان انچوش بادشاهانی درباریان همک و هد وتی عهدءُ زمانگءِ تها آئیانی سارایگءَ راج دپترءِ تاک گون آئیانی کارکردانءُ گون وتی ندءَ نقش کرتگ انت مان جهان دیمءَ پیش داشتگ انت. همک و هد گرانبهائین لبزانی کما یگءَ اوشتوک بوتگ انت. انچوش بلوچ راجءِ کءُ قبیله هانی تها انچین گرانبهائین شاعرءُ  شهزانت هم بوتگ که آئیانی کاشین ندءُ لسهیل کاگر آئیانی در یائین زرد بوتگ انت. که ائیان راجءَ سروکءَ ئکءَ قبیله هانی دلیرءُ سرمچارین ورناءُ کماشانی کارکرد گون گنجءُ گوهرین لبزان پهر بستگ مان وتی سانورین زردان ابدمانش کرتگ انت. که مروچی مئی راجد پترءِ تاکانی براهءِ سَپاه انت. همی شاعرانی گالانی رنگءَ دروشم بلوچ راجءِ دودءُ ربیدگءُ آئیانی گوستگین زند جاورانی هالءُ احوالان نشان دئینت ـ که ما را وپتگین عهدی ترانگ ان گون دور سرین زمانگءِ هندوءُ دمگانی ندارگ ای کارانت سرکن انت.

اگان ما بلوئین بلوچ راجءِ ندری نقشءِ رندپرانی رندگیریءَ بکنین ما را نیم کرن یا که کرنی حسابءِ کساسءَ گیش دیمءَ شت نه کنین . چیا که ای هماراج بوتگ ایشیءِ زندءِ پدءُ رند مان سیاه دنءُ ترشتین تلارانی باهوئیءَ گون هم گرنچ بوتگءُ پیداک انت. که آئیانی دورءُ زمانگ چه علم ءُ زانتءِ سیمسران باز دورانت. بس آئیانی تبل گنجانی کتابءُ آئیانی شعرءُ گالانی بزین دیوان آئیانی رژنائین زرد بوتگ انت که گون مزنین واهگءُ اوستءُ امیت اتکگءُ په ما سر بوتگ انت.

بلوچ راجءِ نبشته ها نی دورءُ زمانگ گون اسلامءِ نیکراهین پاکین کلامءِ آئیگءَ چه بنگیج بوتگ ـ که ای دورءُ زمانگ گون نیکراهءِ علمءُ زانتءِ زانگءُ وانگءَ چه که ملائی درسءُ سبک انی یات گیری گون بنگیج بوتگ انچو گوی عربیءُ فارسی «پارس قدیم»ءَ بنگیج بوتگ که ای دور بلوچی لکهورءِ اولی دورءُ زمانگ بیت مان ملائی علم زانتءِ وانگءَ گون پارسی عربی چه کم کم مان بلوچی نیمءَ دلگوش کنگ بیت بلی بلوچی بنگیج گون شعری توسیپءَ روستاهان که مان نیکراهی رنگ گون همگرنچ انت. چو که قصهءُ داستانءِ دروشمءَ کیت ـ مان شعری ردءُ بندان گون انت که چه آئیءَ پر دستونکءُ بزان غزلءِ بنگیج بیت که ای بلوچی دومی دورءُ زمانگ گشگ بیت چه آئی پد سیمی دور که بلوچی مال نشبتاک ، آزمانک ، کسمانک رم که هانی تها کیت سر بیت

بلی بلوچی ادبءِ بهرءِ اول سر بزان بنگیجی دور چه ای سیهین دوار پیسرترانت که آدورءُ زمانگءَ بلوچ راج ندگارانی جاه دل انی شاعری بوتگ که مان زبان گال آرگ بوتگ انت بلی مان تا کانی سرءَ نقش نه بوتگ . که انگت آئیانی هالءُ احوال پّدر نه انت که چونین کس بوتگ انت.

ملائی دور زمانگءَ که عربی فارسی هیلءُ عادتءَ گول بلوچیءَ نبشته ای رنگءِ زورگءَ چه ای زبان گون هم لکهورءَ دیمءَ اتکگءَ انگت مان همی رنگءُ دروشمءَ دیمءَ روان انت ـ بلی لکهورءِ زبانءِ راهبندءِ گیچینی گروکش انی جنجال انگت هم است انت.   «هلاس»
شانزده صدی ، کرن میلادی اول سرءَ که چی سی سالانی جنگ ءُ جدل بزان بلوچ را جءِ تها وت سرین جنجال ءُ جنگانی ردءُ بند داتگین نبشته ها نی ندارگ بلوچ راجءِ کردارانی ءُ آئی دودءُ ربیدگ ءِ دروشّمءُ رنگانی پّدرءُ گنرگ کیت انت. انچوش که مان وتی قولانی سرءَ وفاداری ، میار جَلّی ، حسدءُ کینگ، قوم دوستی، مهمان جلّی، دلیرءُ بهادری، ءُسرم یچاری دگه دگه ... قصه ءُ داستان مئیء شمی گواچنءِ تاکانی بهر گندگ بنت.

/ 0 نظر / 4 بازدید