علت تعدد ازدواج

به طوری که اند یشمندانی چون برنارد شا و جان دیون پورت گوستاد لوبون و ... در این رابطه از د ر تحسین آمدند و به حکمت آن گواهی دادند .زیرا:
1: آمارهای موجود
درسطح جهان نشان می دهد میزان تولد دختر غالبا بیش ازپسر می باشد . بنابراین تکیه بر «تک زنی» باعث می شود همواره تعدادی از زنان تا آخر عمر از نعمت ازدواج محروم بمانند و درتجرد و عزوبت به سربرند واین ظلمی فاحش درحق آنان است.
2: در طول
تاریخ همواره براثر حوادث و کوارث اجتماعی - مانند جنگ ها - تعداد بیشماری از مردان تلف می شوند و همسران آنان بی سرپرست می گردند. طبیعی است که غالب مردان جوان حاضر به ازدواج باچنین کسانی برای اولین بار نیستند.

بنابراین اگر از نظر قانون و نظام اجتماعی اینان نتوانند به عنوان همسر دوم گزینش شوند همواره بدون شوهر خواهند ماند و این نیز ظلم برآنان است و تنها راه حل آن جواز چند زنی باقیود و شرایط خاص است . جالب است بدانید که پس از جنگ جهانی دوم در آلمان چند هزار بیوه زن که سرپرستان خود را در جنگ از دست داده بودند به تظاهرات پرداخته و از کلیسا درخواست کردند که چند همسری را مجاز گرداند . ولی کلیسا در برابراین خواست سرسختی نشان داد و همین باعث شد که پس از آن فساد و بزهکاری در آلمان به شد ت رواج یابد.
3: بلوغ جسمی و جنسی دختران معمولا چند ین  سال پیش از پسران است و درطول زمان همراه با رشد جمعیت بشری باعث می شود که در جامعه تک همسرگرا همواره انبوه کثیری از زنان که آمادگی و علایق جنسی دارند در برابر مردانی فاقد شعور و درک جنسی قرارداشته و تمایلات جنسی آنان به نحو مشروع ارضا نگردد.
4: از نظر روان شناسی تفاوتی اساسی بین ساختار روانی و گرایش ها و عواطف زن و مرد وجود دارد . روان شناسان معتقدند که زنان به طور طبیعی «تک شوهرگرا» می باشند وفطرتا از تنوع همسر گریزانند و خواستار پناه یافتن زیر چترحمایت عاطفی و عملی یک مرد می باشند و تنوع گرایی در زنان نوعی بیماری است . ولی مردان ذاتا تنوع گرا و «چند زن گرا» می باشند و چنان که می دانید احکام اسلام همه متناسب با نیازهای واقعی وویژگی ها و خصلت های ذاتی انسان ها وضع گردیده است. افزون برآن زنان در ایام معینی قابلیت تامین جنسی مردان را ندارند . اکنون باید پرسید در برابر این حقایق چه باید کرد؟ در این جا سه راه وجود دارد:
الف) همیشه تعدادی از زنان درمحرومیت کامل جنسی به سربرند.
ب) راه و روابط نامشروع و کونیسم جنسی گشوده شود.
ج) به
طورمشروع و قانونمند باقیود و شرایطی عادلا نه راه چند همسری گشوده شود. کدام یک؟
دین مبین اسلام راه سوم که حکیمانه ترین و بهترین راه است را گشوده و اجازه چند زنی را تنها به مردانی می دهد که توانایی کشیدن بارسنگین آن را به نحو عادلا نه داشته باشند ودستورات اکیدی در این زمینه برای آنان وضع نموده است و این نه تنها به ضرر
زنان نیست بلکه درواقع بیشتر برای تامین مصالح و منافع آنان است .

/ 0 نظر / 2 بازدید