مولانا گرگیج:راج داریءُ زبان داری، ملی گرایی نهنت، بلکیں وتی اصلیتءِ دارگ إنت

راج داریءُ زبان داری، ملی گرایی نهنت، بلکیں وتی اصلیتءِ دارگ إنت
واجهءَ گوشت: منی توصیه په شما إشنت که وتی چکانءَ په ماتی زبانءِ یادگرگءَ تشویق بکنتءُ همے پیم مسئولءُ دولت مرداں باید په ملکءِ قومءُ راجانی زبان ءِحفظ کنگءَ کوشش بکن أنت. قرآن مجید، ماں سوره رومءِ سیزدهمی آیتءَ رنگءُ قبیلهءِ مختلف بیگءِ کرا زبانءِ اختلافءَ هں یکے چه اللهءِ قدرتان بیان کنت.
واجه گوشت: هچکس نباید مجبور کنگ ببیت کاریءَ بکن که آئیءِ عقیدهءُ مذهبءَ جائز نهنت.
دیمءَ واجهءَ په وحدتءُ ملیتءِ حفظ کنگءَ تأکید کتءُگوشتی:ما باید وحدتءُ یکدلیءَ حفظ بکن إنت، اگه مارا وڑوڑیں زبان، قومءُ مذهب هست إنت، بلے شیءِ بزانت شی نهنت که ما په یک دگرءِ نیستءُ نابود کنگءَپاداین، بلکیں باید گوں صلحءُ نرمی گوں وت زندگی بکنبں، باید مئے پهکانی مقصد وحدتءِ حفظ کنگ ببیت.
الله تعالیءَ قرآن مجیدءِ تها په وحدتءِ حفظ کنگءَ تاکید کتگءُ گوشتگی:واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا. بلے افسوزی گپ إشنت که لهتے سلیقه ای کار کن أنت ءُ لوٹنت دگرانءَ وتی راهءَ بیار أنت. اهلسنتءِ دانش آموزاں بایدإنت إے إجازه دیگ ببیت که وتی پنچیں وقت نمازاں ٹیم سرا بواننتءُ آیاں نباید مجبور کنگ ببنت که په یک دیوانءُ محفلے شرکت بکن أنت که آیانی مذهبءَ روا نهنت.

وحدت ءِ دارگ باید گوں مذهبءِ حفظ کنگءَ ببیتواجه مولانا گرگیجءَ گوشت: عقیدهءُ مذهب چه وحدتءَ مقدم إنت، من باز جار جتگ  آ مذهبانے که قانون اساسیءَ رسمی بیتگ أنت باید ماں وتی تمامیں اعالءُ عبادتءُ عقیده یاں آزاد ببنت چو مبیت که جمعهءُ عیدءِ نماز وانگ یا مسجد ءِ بندگ جرم ببیت، پچےکه شاں هر یک مردمی حق انت.

اهلسنت هر دابیں نا امنی ماں کشورءَ قبول نکنتفاروقیه گالیکشءِ کار مسترءَ گوشت: هما پیم ءَ که مئے وحدت حفظ إنت باید مئے حق هں حفظ کنگ ببیت، ما وتی آپءُ خاکءُ وطنءُ جمهوری اسلامی که منتگن ءُ ماں پهکیں انتخاباتاں شرکت  کتگ، حفظ کننءُ هچ دابیں نا امنیءَ ماں کشورءَ قبول نکنن.
اهلسنت امانت داریں مرزدار أنت ءُ حاضر نهنت یک بچیلے چه وتی سرزمینءَ شرقی یا غربی  دشمنان بدینت، مئے پهکیں مردم عامءُ خاص  دشمنانی دیمءَ اوشتنت بلے گوں إشی ما وتی حقءَ لوٹ إیں.

اهلسنتءِ عالمانی گپاں نباید گوں امنیتیءُ منفی چمءَ چارگ ببنت.
مولانا گرگیجءَ گوشت: اگه برے برے لهتے چه واجهاں مذهبیءُ مسایلاں بیان کن أنتءُ چه تبعیضءُ نابرابریءَ گله کن أنت نباید إے گپاں گوں امنیتیءُ منفی چمءَ چارگ ببنت، بلکیں واجهانی گپ دلسوزیءُ خیر خواهی سرا  بیان کنگ بنت.
اهلسنت هچبر گوں هچ ڈن ملکیءَ دست نداتءُ گوں آیاں ارتباط بر قرار نکنت، بلے بایدں ماں ارتشءُ انتظامی واکاں ماں پهکیں پستان قومءُ مذهبانی حق دیگ ببیت.

/ 0 نظر / 13 بازدید