بلوچستان

بلوچستان منی مهرء وفا

                              بلوچستان منی دردء دوا

بلوچستان منی ماتین دکار

                              بلوچستان منی پاکین چمن

بلوچستان منی ساهءبدل

                              بلوچستان منی شعر ءغزل

بلوچستان منی چمانی روک

                              بلوچستان منی دردءبروک

/ 0 نظر / 4 بازدید