براسانی دیوانجاه
این وبلاگ هیچ گونه گرایش سیاسی نداشته و یک مکان آزاد می باشد (شعر ، داستان ، عکس ، مطلب و مقاله (بلوچی و فارسی)) . 
نويسندگان

ارزش اخلاقی ، بسته به تعداد وظایفی است که انسان انجام می دهد.
مترلینگکسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینیهیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش
پایت بر دارد . ارد بزرگسعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست.
رنانبا مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمارروی.
ژرژ هربرتآن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست . ضرب المثل ایرانیبا تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.
زنونمرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد.
دیل کارنگیامکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن
عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلوچه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند
آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند . ارد بزرگانسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولترمردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند.
ضرب المثل چینیوظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلداندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئوناز آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس .
مثل چینیدوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است.
باتلرخنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگودوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین .
اسکاروایلدتکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگیبه زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئونزندگی میدان ادامه راه اشتباه نیست هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم  باید به ریشه و بن پاکی خویش باز گردیم ، نه آنکه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم که برآیند آن ، از دست دادن همه عمر است . ارد بزرگتنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویهبهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند
. کنفوسیوسوظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید.
گوتهحاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود دانا شوم.
بقراطآن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند.
مترلینگاسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند . ارد بزرگبهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسوکمال هنر در نهان داشتن هنر است . کینتلینرمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است .
بنجامیننخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران . ارد بزرگاز اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر . بزرگمهر حکیمخطاهای دیگران را، چون خطای خویش ، تحمل کن.
فنلنتنها سکوت است که می تواند ما را به معرفت برساند. رادهاکریشنانبزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم .
کارلایلنزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست.
سقراطعلم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند. آناتولفرانسبرای اینکه دانش ملکه شود، تعلیم کافی نیست ، عمل لازم است.
برنادشاواستراحت خوب ، بهتر از غذای خوب است . ویکتور پوشهدنیا سراسر زیبائی وجمال است و ما کمتر متوجه آن هستیم.
پاسکالبا فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود . ارد بزرگهرکس تاریخ بداند ، هم در گذشته زندگی می کند و هم در حال . آلفرد روزنبرگراز سعادت در این است که کاری که به تو واگذارشده دوستبداری. هاکسلیسند پاره میشود، قول پاره نمیشود. مثل آلمانیهیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده ایی ! . ارد بزرگطبیعت درمقابل عهد وپیمان بشری بی اعتناست. جورج نیکولادرمیان ملکات ذهنی حافظه بیش ازهمه می شکفد و پیش ا زهمه می
میرد. کولتوناگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن . مثل چینیبدتر از برترهم وجود دارد و آن انتظار بدتراست.
ژیلبربروناندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست . اردبزرگ
ثروت دانا ، همان علم و دانش اوست. پاسکالهدف مدنیت ، رفاه و آسایش مردم است. بالزاککسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد. فرانکلینزیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود. هیوزاز آن جا که جهان حقیقی وجود ندارد, به ضرورت هر باور و هر فرضی بر درستی نادرست است. فردریش نیچهبرای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این  زیباترین آورد زندگی است . ارد بزرگآنکه از دست روزگار به خشم می آید ، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است .گریستندر دنیا جای کافی برای همه هست پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی.چارلی چاپلینفضائی بین پندار و عمل وجود دارد که با پشتکار پیموده می شود. جبران خلیل
جبراناین که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است.
لینکلنانسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده
اش ضعیف باشد. ادکارآلن پوانسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. رولندر پهنه ی پندار و خلسه ی خیال ، فراتر از پیروزیهای خود بر نشوید ، و فروتر از شکستهای خود نروید . جبران خلیل جبرانپیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید . ارد بزرگکلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا  . ضرب المثل شرقیکار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. ضرب المثل آلمانینگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.
ضرب المثل اسپانیائیبه همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیرعجله مباح نیست مگر در سه کار : یکی آنکه دختر به شوهر رود ، دوم آنکه میت را زود دفن کنند ، و سوم آنکه طعام زود پیش مهمان
برند .ویلیام تنتا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد
این یک هنجار همیشگی است . ارد بزرگچنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. کانتبرای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآدیبوریکسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند. مثل اسپانیولیکسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد. مثل فرانسوی
تو از جسم و فکر تشکیل شده ای. قوانین مربوط به جسم وضع می شوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکر ما مرز نمی شناسد. وین دایربسیاری از چیزهای را که می خواهیم داشته باشیم می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم . ارد بزرگهمه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند. مثل آلمانیمیراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست.
شکسپیراشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را
می برند خود ساخته می گویند. توتلثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. کنفوسیوسآن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟. ویلیام تن
اگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود .بزرگمهر
انسان باید والاترین آرمانهایش را دنبال کرده و هرلحظه به آنها عمل
کند، چرا که آنچه شخص اینک انجام می دهد بازگشتی مکرر در سراسر ابدیت خواهد داشت.
فردریش نیچهاگر تا کنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید ، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است . ایبسنآنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند . ارد بزرگخوش بین باشید اما خوش بین دیر باور. ساموئل اسمایلزکسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد.
اسپانیولیزینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی.
افلاطونآنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و
به کار نبرد. دیمقراطیسدانشگاه تمام استعدادهای افراد ، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند . آنتوان چخوفخود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند . ارد بزرگخوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوفمردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید .لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید .زیبایی قامت بلند ابدیت است ، نگران منتهای خویش در زلال آینه .
اما صراحت آینه شمایید و نهایت جاودانه شمایید . جبران خلیل جبرانبا مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است . شوپنهاور افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد که همه باورها ؛ همهء چیزی را حقیقی انگاشتن ها لزوما" به خطا می روند ؛ به این علت ساده که هیچ دنیای واقعی در کار نیست . چنین است یک ظاهر دورنمایی که از درون ما سرچشمه گرفته است . فردریش نیچه
حقیقت فردا  از پستان خطا و اشتباه دیروز شیر می خورد . امیر مهدی بدیعخوشبین اظهار میدادر که ما در بهترین دنیای ممکنه به سر می
بریم و بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد .برانچ
کاملدیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است . ارد بزرگخوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی
توقف می کند به آن لگد می زنیم . شاتو بریانهرگز نمى خواهم به واسطه محدودیت هایم، محدود شوم . باربارا استراسینداگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود . بزرگمهرآنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند .  اردبزرگخوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم .
آنتوان چخوفاسرار شخص ، مانند زندانیانی است که چون رها شوند تسلط
بر آنها غیر ممکن است . شوپنهاوراگر توانایی عالمان ایران را از جهان علم گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند . پور سیناتنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌. بوخوالدانسان همان چیزی است که باور دارد . آنتوان چخوفاز کدامین ستاره بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم.؟ . فردریش نیچهگرز برزگ زندگی ممکن است
سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی کند. مثل چینیکسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند. مثل آرژانتینیکسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند. آلمانیتنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. پوسه نهزمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود . شیللراگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان بدانها نمی رسد . ارد بزرگکار تجسم عشق است . جبران خلیل جبراناگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد باشی که بد هستی .
اپیکتوستبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور
لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است
. ارد بزرگهرگز دربارۀ چیزی نگو آن را از دست داده ام ، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام . اپیکتوسکسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنیاگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مانآزادی در بی آرزوئی است.
بودادر عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی
آسوده. کانتاگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری . بزرگمهر
آزمودگی انسانها ، از زر هم با ارزشتر است . ارد بزرگهیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه می دارد به یک مرد
عاقل شباهت ندارد. سنت فرانسیستپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد. مثل اسکاتلندیکسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید. محمدعلی کلیتنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان کنند. الکس هیلهر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد . دسته ای که به قانون پشت پا می زنند و دستۀ دیگر کسانی که با دقت بیش از حد آن را اجرا می کنند . آلفرد کاپواختلاف طبقاتی  از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود .
فردریش نیچهآدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد . ارد بزرگبهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای ان است . نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند آب پاک و صاف است . پوپمن واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم سعی کنید همه را راضی نگه دارید. بیل کازبییکی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ
است. لوبونجامعه فرزانگی و سعادت می یابد که خو اندن، کار روزانه
اش می باشد. سقراطاگر می خواهی بنده کسی نباشی، بنده هیچ چیز نشو.
ژاک دوالاز خصوصیات زمان ما این است که متأسفانه فقط افراد پست و
پلید ، صاحب اراده و پشتکار می باشند . آلفرد کاپوبرای آنکه همواره
دوستانمان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه ای میان خود و آنها داشته
باشیم  . ارد بزرگبر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در
انسان چیزی بزرگتر از فکر او. همیلتوندانش به تنهائی یک قدرت است.
فرانسیس بیکنسخاوت، بخشیدن بیشتر از توان است و غرور، ستاندن کمتر
از نیاز. جبران خلیل جبراندوست بدارید کسانی را که به شما پند می
دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند. دور وبلشاد ماندن به
هنگامی که انسان درگیر و دار کارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر کوچکی نیست.
نیچهاگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن .
ابراهام لینکلندهش (بخشش )، آنگاه که از ثروت است و از مکنت ، هر
چه بسیار ، باز اندک باشد ، که واقعیت بخشش ، ایثار از خویشتن است . جبران خلیل
جبراناز تمام صفاتی که برای پرورش جان و جسم شما سودمند است هیچ یک
به سودمندی تصمیم و اراده نیست . پوشهاگر دانش ما این همه به بی
طرف بودن خود می نازد، از آن روست که جز کنجکاوی ناسالمِ ناتوانان چیز دیگری ندارد
. فردریش نیچهآنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان
می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند . ارد
بزرگهر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز .
شوپنهاور

دوست خوبم:
-->مرد بزرگ تنها به خود متکی است
و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی  کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند .
پاتریک هانریمصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن
را خواهید یافت . آبراهام لینکلنمی توان حقیقتی را دوست نداشت،
اما نمی توان منکر آن شد. روسودانستن کافی نیست، باید به دانسته
خود عمل کنید. ناپلئون هیلهر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به
نظر می رسد. کارلایلبه انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را
در جستحوی سعادت از دست خواهد داد . پوشههیچ دوستی بهتر از تنهایی
، برای اهل اندیشه نیست . ارد بزرگآدمی ساخته افکار خویش است، فردا
همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. موریس مترلینگبه توانائی
خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. روسواگر خرسند و رضا باشی
زندگی به دلخواه می سپاری .  بزرگمهرآنکس که زورمند و قوی است ،
می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت
درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوشهبرادرم تو را دوست
دارم ، هر که می خواهی باش ، خواه در کلیسایت نیایش کنی ، خواه در معبد، و یا در
مسجد . من و تو فرزندان یک آیین هستیم ، زیرا راههای گوناگون دین انگشتان دست دوست
داشتنی "یگانه برتر " هستند ، همان دستی که سوی همگان دراز شده و همه آرزومندان دست
یافتن به همه چیز را رسایی و بالندگی جان می بخشد  . جبران خلیل جبران
به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت
ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژیداگر ما (( بی
دل و جان )) هستیم ؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم ؛ بلکه ؛ اکنون با همهء
انواع (( تمنیات )) روبروییم . با خشمی ریشخند آمیز در آنچه (( آرمانها )) می
نامیمشان ؛ در حال غور و تامل هستیم. ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که
لحظاتی وجود دارند که نمی توانیم آن انگیزش نامربوطی را که (( آرمانگرایی )) نام
دارد ؛ مهار نماییم. تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه ؛ نیرومند تر از خشم فرد بی دل
و جان است . فردریش نیچهبزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید .
ارد بزرگدانایان با عمل زندگی می کنند , نه با اندیشه عمل . کارلوس
کاستانداشغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته
شود .  آلبرکاموتا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم . کارل
یونگصاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو
به رو نخواهد شد . ناپلئونوضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال
بطریهای تنگ دهن می ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را
به خارج می ریزند . پوپما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می
کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور
خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند . اسکاول شین
اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش
آگاه سازی . ارد بزرگاگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ،
از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . بزرگمهر
آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه
هستی باشی . دی سلزاگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما
نخواهد آمد . مارو اکلینزاگر ندانید که به کجا می روید , چگونه
توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والشخشم با دیوانگی آغاز می
شود و با پشیمانی پایان می پذیرد . فیثاغورثوقتی هدفمان را از دست
می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم . مارک تواینهیچ یک
از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست .
اسمایلزهیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید . ارد
بزرگزیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است .
گوتهمراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار
خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید. جرج برنارد شاو
دنیا را نگه‌دارید. می‌خواهم پیاده شوم. آنتونی
نیولیمن از عشق بدم می آید ، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم
را فراموش کردم . مارک تواینکسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران
را ثابت کند , آنها را از خود دور می کند . ناپلئون هیلاندیشیدن تا
زمانی که با عمل همراه نباشد , خلاقانه نیست . استونبزرگترین
اشتباهی که کسی مرتکب می شود , این است که دائم از اشتباه کردن بترسد . آلبرت
هوباردهر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پیروزی بیشتر
است . اریک باتروورتاگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر
تو حاکم باشد . سه نه کاگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم  پس
از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد . ارد بزرگصدیق ترین ،بی
توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است. مارک
تواینیکی از راههای خوشبختی این است که نسبت به کوچکترین نعمت ها
شکرگزار باشیم . هرشلیک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده . زیگ زیگلر
شما همانی هستید که فکر می کنید . کلمنت استوناگر
باور داشته باشی که می توانی , حتما می توانی . ناپلئون هیلکمی عقل
سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا
چقدر آسوده و خوشبخت اید. سامرست موامآدمی می تواند بارها و بارها
به شیوه های گوناگون قهرمان شود . ارد بزرگوقتی جوانتر بودم همه
چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد یا نه! . مارک
توایناگر سزاوار است آن است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود ،
بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد ، زیرا چه امیدی است به دوستی که می خواهی در
کنارش باشی ، تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی ؟ . جبران خلیل
جبرانیک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد , نه اینکه در
انتظار آنها بنشیند . فرانسیس بیکنشجاعت داشته باش تا با حقیقت رو
به رو شوی . استونبرای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد . ضرب
المثل آلمانیدروغ آیین اربابان و بردگان , و حقیقت خدای انسان های
آزاد است . ماکسیم گورکییک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر
زمان قالب می آید. شاتو بریانگاهی تنها راه درمان روانهای پریشان
، فراموشی است.  ارد بزرگشاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا
با سنگ ریزه ها و صدفهای زیبا بازی می کند اما غافل ار آنیم که دریایی بس  بزرگ و
اقیانوسی بی کران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظیم و شگفت
انگیز نهفته است . نیوتندوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و
درماندگی مددکارت باشد. بزرگمهروقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها
میرسد ، فقط به سادگی بگو«همه اش تقصیر من بود . جکسون براوناگر
به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . گوتهوقتی
نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری میدهد ، خدا با او در کنار تنور
ایستاده است . کریستیان بوبنمن بین دیوانگی و مست فرقی نمی بینم
جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد . سه نه ک گاه لازم است که
انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است
. نیوتوننفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است .
سیسروندوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان
نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است. ارد بزرگکسی که فکر نمی کند
، به ندرت دم فرو می بندد . نیوتنحیات درختان در بخشش میوه است .
آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی
کشانده اند. جبران خلیل جبرانهرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای
بزرگ انجام داد. سیسروناگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج
کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر
استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .
گوتهبیش از هر چیز نخست بدان که چه میخواهی . فوخ
بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا . لومباردی
ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : دروغ گفتن به
فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ،
دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی
که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد
، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز
کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی
عظیم را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد . بزرگمهر
گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد. ارد بزرگ
روزنامه شگفت انگیزترین عجایب جهان نوین است . خانواده ای که لااقل
یک روزنامه را نخواند و در آن دقیق نشود در قرن نوزدهم زندگی نمی کند . برودوس
دل  اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به
خویش نزدیک نکند. بزرگمهراگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت
آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند.سقراطعادتمند
کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شکسپیراز
استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را
در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت
خودشان را از او ...   گوتهماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند ،
از روز سوم بو می گیرند . اسپانیولیاگر همه می توانستند از
استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند.
زکریای رازیچه قدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدنها که به این
مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. علی شریعتیآنکه برنامه ها را از
پایان به آغاز ، مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد بر راستی در حال سرپوش گذاری بر
روی چیزی است . ارد بزرگیک اراده قوی بر هر سد و مانعی هر قدر هم
قوی ، حتی بر زمان نیز غلبه می کند. بالزاکبرای رسیدن به هدف اراده
و توان و صبر نیاز است. حسین بهزادزناشویی عبارتست از سه هفته
آشنایی ، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و سی سال تحمل . ویلیام تناگر
گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی ، برای همیشه برتری کسی
نسبت به کس دیگر نخواهی یافت . برای تو کافی است که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی
تو را ببیند . جبران خلیل جبرانانسان در همان لحظه که تصمیم میگیرد
آزاد باشد آزاد است . والتر در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست و
روی آن بنویس : « از طرف کسیکه فکر میکند تو بینظیری » . براون
جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست . مارک تواین
قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند . ارد
بزرگاساسا ، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست
و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند "
نفهمند" می توانند " خوشبخت " باشند. علی شریعتیآزادی متعلق به یک
نفر نیست ، مال همه است . اسپنسرهر کس مرتکب اشتباهی شده ،
اکتشافی هم نکرده است . گالیلهبا دیگران آنگونه رفتار کن که
میخواهی با تو رفتار شود . براوننیاسائید ، زندگی در گذر است .
بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای
گذارید ، تا بر زمان غالب شوید . گوتهصدا زنده است یا مرده؟ رنگ
ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!!
اگر کسی در
این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا
می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا  به خشم
در آورد و یا پدیده های  بی جانی همچون نامه و جامه و ...  به صد زبان با شما گفتگو
می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند ...  ارد بزرگ
کسیکه پشت الاغ باد به غبغب بیندازد ، چون اسب سوار شود پاک دیوانه
خواهد شد . ارسطاطالیسهم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از
بزرگان نبوده است .  ارد بزرگهیچ چیز در زندگی شیرین تر از این
نیست که کسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد
محبت کسی هستم, مثل این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام .
چارلز مورگانخردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز
بد خو نمی شود . بزرگمهرباید بر فریب حواس خود پیروز شویم  .
فردریش نیچهلبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم
زیباست . کریستیان بوبنمن آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را
باید در آن بگذرانم . کترینگبرای آنکه عمر طولانی باشد ، باید
آهسته زندگی کنیم . سیسرونحکیمان مال را از برای آن دارند که
محتاج لئیمان نگردند . ارسطا طالیسآدم های بزرگ به خوشی های کوتاه
هنگام تن نمی دهند .  ارد بزرگتنها علاج عشق ، ازدواج است . آرت
بوخونوالهبه گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت ،
صداقت و مهربانی می افتند ، شما در نظرشان تداعی شوید . جکسون براون
هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت
امکان چند کلمه حرف منطقی بزند . گوتهتواضع بیجا آخرین حد تکبر
است . لابرویرهیچکس بدبخت تراز کسی نیست که همیشه خوشبخت است .
هلندیبا سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشمهایشان ،
چهره ی سالها را  دیده و گوشهایشان ، نوای زندگی را شنیده است . جبران خلیل
جبرانآدم بی مایه ، همه افراد را ابزار رسیدن به خواسته های خویش
می سازد . ارد بزرگآنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین
معمولی و پیش و پا افتاده اند . گوتهفقط به ندای کودک درون خویش
گوش بسپار نه هیچ ...... کریستیان بوبنسعادت دیگران بخش مهمی از
خوشیختی ماست . رنانبا مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از
آنان به شمار روی . ژرژهربرتکسی که برای خود احترام قائل است، از
گزند دیگران در امان است. او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن
نیست. هنری لانگ فلوبزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین
آموزشی نادرست است. ارد بزرگتقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض
تاویل است؛ زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاویل
اندیشه ها و آرمان ها . فردریش نیچهاگر قدرت ندارید که با نیروی
خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید . حسن
صباحدر سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روید . حمید
مصدقباید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند .
فردریش نیچهزمین نیز مانند ما در جستجوی خوراک است و از این مردم
می‌خورد و می‌آشامد . ابوالعلاء معریبا تقوی و خوبی میتوان سعادت
آفرید . زنونبرای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد .
پلوتارکهرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براون
خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند . بزرگمهر
آنکه  دیگران را ابزار  پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند .  ارد
بزرگطبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم ، از ما استقبال کرده و می
خواهد که از زیبایی اش لذت بریم.چرا انسان باید آنچه در طبیعت ساخته شده است را از
بین برد ؟. جبران خلیل جبرانچنانکه برگ ناچیز درخت نمی تواند رنگ
سبز خود را تغییر دهد و آن را به زردی درآورد ، جز با خواست طینت درخت و نوعی شناخت
که در نهاد آن به کار گرفته شده است ، کسی هم که مرتکب گناهی می شود قادر نیست بدون
خواست و اراده ناپیدای شما و نیز بدون آگاهیهای مرموز دل شما مرتکب بزهکاری شود ،
زیرا شما همگی در یک قافله رو به سوی ذات الهی در حرکتید (راه شمایید و رهروان شما
) . جبران خلیل جبرانبرای‌ ازدواج‌ کردن‌، بیش‌ از جنگ‌ رفتن‌،
شجاعت‌ لازم‌ است‌. کریستین‌مرور زمان به خودی خود بسیاری از
نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگیهر چه نور بیشتر باشد ،
سایه عمیق تر است . گوتهفرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و
هوسهاست . سقراطهر چه کمتر به زندگی وابسته شویم زنده تر خواهیم
بود . ریماناگر ایلخانان به تاریخ بها می دادند و از آن عبرت می
گرفتند هیچگاه به ایران نمی آمدند و به  این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدند . خواجه
نصرالدین توسیچون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او
درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد . بزرگمهرمردمان
توانمند  در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .  ارد بزرگجهان
هیولای انرژیست که آغاز و پایان ندارد وتنها خود را دگرگون می سازد . فردریش نیچه
تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی
ندارد. گوتهکسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد
برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپیردر طول
زندگیم هیچگاه از کسانی که با نظر من موافق بودند چیزی نیاموختم.
مالرونقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست
.  ارد بزرگاز این نکته مشوق تر نمی توان که بشر دارای دارای قدرت
انکار ناپذیری است که می تواند با یک مجاهدت آزادی زندگی خود را اعتلا دهد اگر کسی
در جهت رویا و تخیل های خویش راه برود و کوشش کند و آن زندگانی ای را که در عالم
خیال برای خود مجسم کرده است فراهم سازد با موفقیتی که در لحظه های عادی غیر منتظره
است مواجه خواهد شد. هنری تروشکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر
سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ
می‌‌شود. ویلیام شکسپیرآنان که گذشته را به خاطر نمی آورند مجبور
به تکرار آن هستند. جرج سانتایاناتو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی
داشته باشی که با پول نتوان خرید. کارت بروکساگر آغاز زندگی ات با
سپیده دم و روز همزاد  گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش
، و اگر درشب و سیاهی  آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک
است. ارد بزرگآن هنگام که تاب زیستن در خلوت دل از کف دهید ،
زندگانی در لبهایتان جاری شود . و صدا ، موسیقی دلنوازی ست که بدان ، اوقات گذرانید
و دل ، خوش دارید .اما به ترنم این گفتار نیمی از اندیشه تان معصومانه مقتول گردد .
که تفکر ، شاهین ملکوت است و در قفس کلام ، بالهای خود را شاید که بگشاید ، اما
پرواز نتواند . جبران خلیل جبرانهمه می‌خواهند بشریت را عوض کنند،
دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. لئو
تولستویما از جنس رویاهایمان هستیم. ویلیام
شکسپیردر بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا
همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند. رنه دکارتمانند آسمان
بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیرهر وقت
خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! . ژول
ورنپیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین
خوردنی برخیزی. مهاتما گاندیاگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی
که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس
استرننقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف
گاهی حقیقت ژرف دیگری است. نیلس بورسادگی شخصیت، نتیجه پیچیدگی فکر
است.دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در  درون سرای او جست و جو
می کند . ارد بزرگدانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه
یزدان پاک جهان آفرین برنگردد. بزرگمهردر زندگی باید دو  عامل را
هدف زندگی قرار داد :
۱- رسیدن به آنچه که می خواهی
۲- لذت بردن از آن

لوگان پیرسال اسمیتکاش نادر شاه همچنان زنده بود و می توانستم
در رکابش برای سربلندی ایران شمشیر بزنم . کریم خان زند صرفه جویی
بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه کدرباره آدمها از سوالاتی
که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولتربرای یک
زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج
آلنقشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن
هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلربیست سال
بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای.
بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن.
بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک تواینکارمندان نابکار ، از دزدان و
آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.  ارد بزرگاز دواج قرارداد
دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. مارک توایننبوغ ، جوهر
تفکر است . ژان پل ساترآنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی
آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتسافراد منطقی
خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان
تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد. جرج برنارد
شاوآنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر
می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم. کنفوسیوس«موانع»، آن
چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان
می‌رسند. هنری فوردتمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول،
مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان یک
چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند. آرتور شوینهاورمدام برای انجام وظایف و
کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید
. چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهید . سپس بلافاصله
به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید.
بردروم ریپورتسآنکه پیاپی  سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن
شما نیست . ارد بزرگدیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین
هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر
یزدان بی بهره اند و از او در هراسند . بزرگمهرتاسف ، ابرسیاهی
است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد در حالی که تاثیر جرائم را محو نمی کند  .
جبران خلیل جبرانتو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟ من خواب
چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟  جرج برنارد
شاوهر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد ولی هرکسی نمیتواند
آنها را ببیند. کنفوسیوسآنکه پریدن نمیداند نباید بر پرتگاه آشیانه
بسازد. نیچهغرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن. کارن
استیونساندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است .
یحیی برمکیهنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از
کسی فرمان نگیر .  ارد بزرگمهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره
برخاستن است . ونیسنت لمباردیعده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای
بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند.
شکسپیرممکن است شما از شکست خوردن نا امید و مأیوس شوید ولی اگر
امتحان نکنید فنا خواهید شد. علی شریعتیاگر قادر نیستی خود را بالا
ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری. علی
شریعتیهمای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره
و پهنای کوهستان داشته باشی . ارد بزرگاگر با خونسردی گناهان کوچک
را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می
شوبم . شوپنهاورزندگی از سه جزء تشکیل شده است:آنچه بوده ، آنچه
هست و آنچه خواهد بود.بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال چنان
زندگی کنیم که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی وظیفه خودمان است . به
صورتی که آنرا بسازیم ، این بازسازی مایه زیبایی و یا مایه شرمساری ما می شود. ویر
برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید
، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت . ارد
بزرگاگر  کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت  که وی راست فرمان شاه
را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست . بزرگمهراندیشه های ما ،
آری و نه گفتن های ما ، و اگر و اما گفتن های ما ، همه با همان ضرورتی از درون ما
رشد می کنند که میوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خویشاوندند ، و همه از یک
اراده، یک وضع جسمانی، یک خاک ، و یک خورشید نشان دارند  . فردریش نیچه
غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت
دیسنیبه روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی
قسمت کنید . به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ، سپیده می دمد و جان تازه می
شود  . جبران خلیل جبرانهنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند
و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.
شوپنهاورانسان برتر از ابرانسان بسیار دور  است  . فردریش نیچه
پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند . ارد بزرگآیا
زندگی آنقدر عزیز ، و صلح آنقدر شیرین است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری شود ؟
. پاتریک هانرینخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای
خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف
نشوید . ویلیام ماتیوسخموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای
دشمنی است . ارد بزرگحاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش
تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر . جبران خلیل جبرانبرترین دانش
ها یزدان پرستی است . بزرگمهردوست بجای چتریست که باید روزهای
بارانی همراه شما باشد . پل نرولایگانه راه برای افزودن خوشبختی
بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم . پول شررآدمهای بزرگ و
اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . ارد بزرگبخش عمده ی تاریخ حدس
است و بقیه تعصب. ویل دورانتاصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا
میکند که بیایم برای آن ، هدفی تعریف کنیم .و اگر بدانیم هدفی در کار نیست، به پوچی
هم نخواهیم رسید  . فردریش نیچهپیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده
نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند . ارد
بزرگمهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است. وینسنت
لمباردیاگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد
کن . ارد بزرگمفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر
فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را
راهی به قلمرو ذاتها نیست . شوپنهاوراندیشه های ما در غرفه های
بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند . چون یکی از آنها بیدار شود ،
هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند . پوپآن چه دلخواه همه است جز
تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد .
بزرگمهرهر جا که عشق بزرگی خانه کرده است خشم بزرگی نیز مسکن دارد
. آلن لاکینایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار  . جبران خلیل
جبرانهیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست
او انگیزه پیشرفت و پویش می دهد . ارد بزرگاجحاف نکردن و آسیب
نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی
زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند . فردریش نیچه
ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم است و بقیه فصول به نصر .
پورلی نیکولاسدر دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات
بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام . ارد
بزرگزبان شاعر، تنها برآیند یک کار نقد یا تحلیل نیست. سنتز واقعیت
است با خیال و افسانه. سنتزی که توسط حواس – در رابطه ی متقابل با عقل – صورت می
گیرد. یانیس ریتسوسوظیفه هنر تجلی ایده هاست.
شوپنهاورشاهکارها با گذشت زمان کهنه نمی شوند ، این بماند ، در هر
زمانی بسته به موقع و مقام جلوه و جمالی دوباره می یابند چنان که گویی به تازگی
مطرح شده اند . پرویز یاحقیدر بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در
برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند . ارد بزرگهنر ، قدرت و توانایی
نیست بلکه تسلی خاطر است . توماس ماندریاها نماد فروتنی هستند . در
نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . ارد
بزرگتن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه
شادی  و آسایش فراهم کن .   بزرگمهرآزادی حقیقی آن نیست که هرچه
میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ویکتور
کوزنتوان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود  . فردریش نیچه
پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد. ارد
بزرگهر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان
دارد به راستی خردمند است. ولسوانیآدمیانی که با دیگران روراست
نیستند با خود نیز بدین گونه اند .  ارد بزرگآنکه به خرد توانا شد
، ترس برایش نامفهوم است . ارد بزرگوقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که
بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی
کند . شاتو بریاناندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان
حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.  ارد بزرگ
برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر
منفوری .گراسیانتکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف
معنوی . فردریش نیچهجهت الهی شما ، دریایی است پهناور و بی ساحل .
ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد ماند . جبران
خلیل جبرانمحبت نیرومندترین جادوها است. گولاسمهم
نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده
ام چگونه رفتاری داشته ام . جوجیا اوکیفتوانگر کسی است  که به
آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد . زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از
آزمند کسی نیست . بزرگمهرباید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ
نمی دانید. مونت کیوآدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند .
ارد بزرگهرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی
نتوانسته ام بیاموزم . گالیلهپرحرف را که دشمن راستی و خصم روان
پاک است هرگز نپذیر . بزرگمهربراستی ؛ ای کاش جنون شان را حقیقت
نام بود یا وفاداری یا عدالت . اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن است و
آسودگی نکبت بار . فردریش نیچهفرمانروایانی که یک شبه دارای توان
می شوند ،  با تلنگری فرو می ریزند . ارد بزرگانسانها در هیچ یک
از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.
سیسروبا این نگرش پیش بروید که همه چیز خدای گونه است و همه کس
خدای گونه رفتار میکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنید . سوامی راما تیرتا
دیدی جهان در مشتی شن ، و سپهر در گلی خودرو ، بی نهایت در کف
دستهایت گیر و جاودانگی را در ساعتی به دست آر. ویلیام بلیکقدرزمان
حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. گالیلهدر
هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است  .  ارد بزرگبه هنگام باز
ایستادن تنفس ،نفس از تکرار پی در پی آزاد  می شود و تلاش برای آزادی از زندانی
مخوف و اوج گرفتن در فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می یابد
، تا بی پرده به وصال برسد . جبران خلیل جبرانشما نمی توانید به یک
نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید . فقط می توانید او را از آنچه می
داند با خبر و آگاه کنید. گالیلهتو ممکن است در تمام دنیا فقط یک
نفر باشی ،‌ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی. گابریل گارسیا
مارکزگفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . ارد بزرگ
در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه
شرمسار باشی . سعدیبرای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون
نشانه های بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند . فردریش نیچهاگر دشمنت
با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار . ارد
بزرگحقیقت می تواند مدتی در حجاب تعویق و تأخیر بماند ولی همیشه
جوان بوده و خود را معرفی خواهد نمود . گولیواندیشه ها بزرگترین
جنگنده های جهانند و جنگی که اندیشه ای در دنبال دارد چیزی جز وحشیگری نیست .
گارفیلدآنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان
کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور . جبران خلیل
جبرانآه ؛ ای مجنون مهربان ؛ زرتشت ! ای شیدای اعتماد ! تو همیشه
همین سان بوده ای . تو همیشه با اعتماد به هر چیز هراسناک نزدیک شده ای . تو همیشه
می خواهی هر غولی را بنوازی. هرم نفسی گرم و کمی موی نرم بر پنجه ؛ همین بس تا تو
یکباره آمادهء عاشق شدن و به دام انداختن اش شوی . عشق خطری است در کمین تنهاترین
کس. عشق به هر چیزی که زنده باشد و بس ! براستی ؛ خنده آور است جنون و فروتنی من در
عشق ! . فردریش نیچهره آورد سفر در درون آدمی ،  به جز خرد و
پیشرفت نیست . ارد بزرگآدم بی فضیلت و بی هنر را ستودن چنان است که
به او دشنام دهند . لاروشفوکولدآدم پرحرف تخم میکند و آدم خاموش
درو میکند. اقلیدسآدم تبهکار میرود ولی شر او باقی می ماند.
شکسپیرآدم خشمگین نمیتواند حقیقت را بگوید. ضرب المثل
چینیانسان از حشرات هم کوچکتر است ، چون آنها برای کشتن ما فقط نیش
می زنند ، ولی ما برای کشتن آنها تمام وجودشان را له و نابود می سازیم .
موپاسانهر قدر کسی را بیشتر دوست داشته باشید کمتر مغرورش کنید.
مولیرپیام آوران باورهای  پست و خُرد بزرگترین پیروزیهای تاریخ
مردم خویش را با گفتاری پست به ریشخند گرفته اند .  ارد بزرگدر
جوانی دوست نداشتن علامت بدی است . روح سالم همیشه یکنفر دوست را که لایق باشد
ملاقات خواهد کرد .ل – کاروهنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می
توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی . ارد بزرگجهان فقط همین
جهان ظاهر است و دنیای حقیقی، دروغی بیش نیست . فردریش نیچهآنچه
را تا دیروز گناه مى خواندیم، امروز بیان شخصیت و احساسات خود مى نامیم . بارونس
استاکسآنان که آزادى را فداى امنیت مى کنند، نه شایستگى آزادى را
دارند و نه لیاقت امنیت را . بنیامین فرانکلینخوشبختى لذت مشترکى
است که حاصل یارى بى چشمداشت به دیگران است. هلن کلرنیک زیستن
امروز، دیروز را به خوابى شیرین و فردا را به رؤیاى امید بدل مى سازد . سانسکریت
آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار
است . ارد بزرگممکن است مردیکه دائم سؤال می کند ابله به نظر برسد
. ولی کسیکه هرگز سؤال نمی کند در تمام عمر ابله باقی می ماند . لوئی پاولز
بزرگترین شادی تولد است و بزرگترین غمها مرگ. هوارد
فاستانسان بدرستی همان میشود که به آن فکر میکند . فلورانس
نایتینگلو تو کیستی؟ تو که باید آدمیان سینه های خویش را در مقابلت
بشکافند و پرده حیا و آزرم و عزت نفس خود را پاره کنند تا تو آنها را به عطای خود
سزاور بینی و به جود و کرم خود لایق؟
پس ، نخست بنگر تا ببینی آیا ارزش و لیاقت
آن را داری که وسیله ای برای بخشش باشی ؟
آیا شایسته ای تا بخشایشگر
باشی؟
زیرا فقط حقیقت زندگی است که می تواند در حق زندگی عطا کند، و تو که این
همه به عطای خود می بالی فراموش کرده ای که تنها گواه انتقال عطا از موجودی به
موجود دیگر بوده ای!. جبران خلیل جبرانبجاست دوستی بخواهی که به
روزهایت تلاش و به شبهایت آرامش بخشد. جبران خلیل جبرانمردم موفق
امروز کودکان جشور دیروز بوده اند . دیسرائیلیدانش برترین داده های
یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است . بزرگمهرکوشش های سیاسی
برای جوانان ، مردابی مرگبار است . ارد بزرگجوانی که به بالا نمی
نگرد ، نظرش به پایین می افتد و کسی  که به را ه کمال نمی رود ، به پستی می گراید.
دیسرائیلیدل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است
. بزرگمهرهنگامی که فیلسوفی معتقد است که مدام حواس انسانی او را
می فریبد فیلسوف دیگری سوگند یاد می کند که هرگز حواس ما را نفریفته است . لافونتن
شکست های زندگی ، درهای پیروزی را  می گشاید و خودپسندی درهای
پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد . ارد بزرگکسانی که دنیا را
تکان داده اند در استعدادهای طبیعی نابغه نبوده اند ، بلکه بر عکس قوای عقلی آنان
از حد معمول و متوسط تجاوز نمی کرده است ولی به یک صفت ممتاز بوده اند : ثبات و
استقامت . دیسرائیلیآنانی که می بخشند و در عطای خود معنایی برای
درد و شکنجه نمی یابند . اینان در جستجوی هیچ نوع نشاطی نیستند و حتی به فکر نشر
مناقب و فضایل خود نمی افتند . اینان آنچه را که دارند می بخشند ، مانند گلها و
ریحانها که بوی عطرآگین خود را در چمنزارها و جلگه ها پخش می کنند .
خدای بزرگ
با دست این افراد سخن می گوید و از میان دیدگان این اشخاص به زمین لبخند می زند .
جبران خلیل جبراندر این دنیا از دو راه می توان موفق شد ؛ یا از
هوش خود و یا از نادانی دیگران . لابرویرآنکه به سرنوشت میهن و
مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد . ارد بزرگبا
گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید . ارد
بزرگاگر تمام عالم در یک کفۀ ترازو نهاده شود و مادرم در کفۀ دیگر
، کفۀ عالم بالاتر خواهد ایستاد . لورولا بکدیلوقت گرانبها است ،
اما حقیقت گرانبها تر است . دیسرائیلیدر نظر مردم سخن سنج قدر سخن
بیش از گنج است . بزرگمهرشالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ
است . ارد بزرگافتخار در خشک کردن قطرۀ اشک است نه در جاری ساختن
سیل خون .بایرونغالب اشخاص بدون اینکه مقصد معینی را تعقیب کنند
زندگی می نمایند و مثل پر کاهی که بر روی آب حرکت کند ، عمر خود را به آخر می
رسانند و جلو نمی روند ، جریان آب انها را می برد .  سه نه کگروهی
از مردمند که اندکی از ثروت کلان خویش را می بخشند و آرزویی جز شهرت ندارند . این
خودخواهی و این شهرت پرستی که به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند بخشش آنان را ضایع می
سازد . جبران خلیل جبراندرد پیری انحطاط روحی و جسمانی آن نیست ،
بلکه بار خاطرات آن است . سامرست موامبرای شب پیری در روز جوانی
چراغی باید تهیه کرد . بلوتارکهمۀ خوشبختیها و موفقیت که به من روی
آورده از درهایی وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم .
بایروندل آدمی بنده آرزوست ، سرشتها یکسان نیست ، هر کس خویی دارد
، و جویا و خواهان چیزی است . بزرگمهرجنگ کشتارگاه کسانی است که
همدیگر را نمی شناسند ، به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی
کشند . جنگ قوانین را خاموش می کند . سیسرونآنگاه که شب فرا رسید و
همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ ارد
بزرگتمام شان و عظمت انسان در فکر است. بلز
پاسکالهرکس خود را نصیحت نکند ، به نصیحت دیگران محتاج است . سعدی
اکنون به شما می گویم که مرا گم کنید وخود را بیابید.وتنها آن گاه
که همگان مرا انکار کردید،  نزد شما  باز خواهم آمد . فردریش نیچه
آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند .
سانتایانابزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار .
آندرومداهمیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری
گرفتار نشوی . ارد بزرگاز آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با
عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش  . فردریش نیچه
میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم  اندازه نبروی
کنونی ماست . ارد بزرگچشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان
ساخته است ، روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را
درپیش خواهد گرفت . جبران خلیل جبرانبه من بگو قبل از آمدن به این
دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی . شوپنهاورهیچ گاه
از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . ارد
بزرگانسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست
می آورد . ل – فوئر باخخردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد
بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد . نصیحه
الملوکاینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که
آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس  شان بابت احساس بدی که دارند
مسئولیت را از سر خود باز می  کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول
زندگی خود بدانند تا بگویند:باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم. وین دایر
با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .  ارد
بزرگعقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست،
آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه . ویلیام تنالماس را جز
در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور
هوگوافزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و
بزدل. در حالیکه انسان  باید قادر باشد گذ شته را در خد مت حال دربیاورد. البته اگر
بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم  . فردریش
نیچهآن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی
است . ارد بزرگرابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات
ندارد . جبران خلیل جبرانتو، جدا از دیگران نیستی ، قضاوت در مورد
کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد. وین دایر
جمال اگرچه مایۀ شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است .
شوپنهاوردوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو  و پیشدار
دورخیزهای بلندت خواهد شد . ارد بزرگ

[ پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠ ] [ ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ] [ عادل قنبرزهی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
قرآن آنلاین

,,

اسما خداوند متعال