براسانی دیوانجاه
این وبلاگ هیچ گونه گرایش سیاسی نداشته و یک مکان آزاد می باشد (شعر ، داستان ، عکس ، مطلب و مقاله (بلوچی و فارسی)) . 
نويسندگان

کدیم ءِِزمانگ ءَکوم ءِِ بنی اسرائیلءَ یک عابد ءُهُدا ترس ءِ هستت که آئی نام ایسوپت. آئی سانگ کرتت ءُآروس بوتت و آئی جنین ءِ نام بی بی کُرسپت. آیان ءَ الله تعالی چُنت چوکءُ چوری داتگت .


آیانی زمانگءَ بنی اسرائیلی دین ءُ شریعتءَای قانود هستت که هرکه گیش اژچل سال ءَ وش ابابت (عبادت) بکرتین واژ مزنین ووهین گناهان وتا را دور بداشتین گوڈا الله تعالی آیانی سه دعایا هروین بوتین په درجه کبولی رسینت. هنچو چل سال ابابت واجه ایسوپ توام بوت آئی په پکر بوت هنّو اژ واجه هدا چی بلویت ؟ هرچی آئی وتی مجگءَ زور بردات چیزی آئی ذهنءُ هیالءَ نه آهت.

 مه همی پکرءُهیالت، ِوتی جنین توارءِ َهشکت .وتی جنینءَ توارجت ءُ گوشتی اَو منی جنین آدم ،هما ڈ ولءَ توزانی هنّو چل سالءَاژمنی وهدءِ‌ابابتءََ گوزگنت ،بارین توبگش من اژ الله چیا بلوٹان تانکه الله تعالی منی واهگءَ پوره بکنت ؟ بی بی کرسپءَ دیم په وتی واجکار کورتءُ گوشتی :«اَو واجه ایسوپ هنچو توزانی من تئی جنینان،تئی چوکانی ماتان ،منی وشی ءَوشهالی تئی وشی ءَوشهالینت .اومنی واجکار تواژ واجه هدا بلوٹ که من ءَ هنچین رنگءُجمالی بدنت تا ای وهدءَ هچکس ءَ چوشین رنگءَ ولی نداتگ، تان تو گون دیستن من شات ءُوشهال ببه

ایسوپ ءُ گوشت ای شَرّین گپی ووشین شور ءَ مشورتی .واجه ایسوپءَ دستان په آزمانءَ چست کورتُ گوشتی :«ای الله من شه تو لوٹان تومنی جنینءَ هنچین رنگُ دروشمی وهنچین صورتءُ جمالی بدی ته هنو کسی ءَ نداتگ.»

آوان سُهب ءِسرا اِژ واب چست بوتنت، ایسوپ اش رنگءَجمال وتی جنینءَ به منت ءُوتی جنینءَ گوشت :»الله تعالی منی دعایه کبول کتْ ومن باز وشهالان ،ترا واجه هدا چوشین رنگءُجمالی دات.

آئی جنین هنچو وت ءَ آدینکءِ‌توکا چارت ،اش وتی وشرنگی وجمالءَ هبکه بوت وآئیاچه  وتی رنگ ءُ جمالءِ بابتءَ پکرءُ هیالءِ چیر چِت .کمُک کمُک آئی دلءَسلین هیالءُ پکرآهت ءُ ،گون وتءَ پکر کرت ءُگون وتء رٹت:«توهنوآپیسرین کرسپ نَهِ هون ترا هنچین رنگء جمالی هست که سزاوار ای بزگ وگڈالین ایسوپ نََهِ ایشی نان کمُکین جَونت وایشیا نه مال ونه دگنیایی هستنت. ایشی منی لایق نهنت من گون ای رنگ وجمال ء پادشاه ءُ شاهانی درورن . اگان پادشاهان من بگندنت منءَ مه زر وطلاهان گرنت.» همی سلّین هیال کرسپءَ پرماینت که شه ایسوپء ناپرمانی بکنت ومنزل کاران وچوکانی ساران ء مگیرت ،پشک ء پوچان مه شودیت وهر روچءِ نیمونی بکنت.

 غرور تکبر آئیا پهک کورکُرت وهر روچء ایسوپ گون منزل ءِ کاران وچوک داریا مشغولیت ودی کرت . همی دل سیاهی بابت ءَ ایسوپ گون وت پکر کورت ءُگوشتی : «الله گورء دعا بکنان  که ای  ناپرمانین جنین ء‌َهرس ؤممی بکنت .» هنچو که دعایی کرت اناگاه کرسپ هرسی بوت وگس ءِ توکا تورءُتابی وارت واش گسءَ دور نبوت واش آئیی چمان هنچو چمّگی اَرس ءُآپ لونجانت .چنتی روچ گوست واجه ایسوپ گون وتی گونڈواین چوکان باز دل سیاه بوت ،نزانتی بروت اللهءَ ابابت ،بکنت یان که پوچ بشودیت وراک جوڈ بکنت،یانکه چوکانءَ ترءُ هشک بکنت .همی دلمشغولی وهمی دل سیاهی ایسوپی پکرء یهت که یگبار دگه اللهءِ گورءَ دعابکنت البت  ای برءَچوش  دعایی کرت :«ای الله منی جنین ءَ هما وﮌا وهما رنگ ء ڈول ءَ که پیسر ء َبوتگ بترینی . »

الله ء هما دمان ء آئی جنین آدم ء په هما شکل ءُ ڈولءِاولی بر ءَ ترینتْ. وبی بی کرسپ هما اخلاق ُ هما کردار پیسرین ءَ زورت ءُ وتی واجه پرمان ء بوت . کرسپ چه ای اتپاک ء َهچ هوش ء وهیالی نهت،  واجه ایسوپ وتی جنین ء گوشت .«او منی جنین تو منی زهمت وابابت چل سال ء َگون یک بی پکرین هیال ء مشورتی بر بات دات .»  

اقتباس :از کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک

بر ترینوک :ابوالقاسم دهواری  

[ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ ] [ ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ] [ عادل قنبرزهی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
قرآن آنلاین

,,

اسما خداوند متعال